GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWORNEGACIE
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SWORNEGACIE

Zaborsky Park Krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy (kaszb Zôborsczi Park Krajobrazny) - park krajobrazowy, położony na terenach gmin: Chojnice i Brusy. Został utworzony w 1990. Jego powierzchnia liczy ok. 340 km2. Na terenach leśnych gospodarują Nadleśnictwa Rytel i Przymuszewo. W granicach parku znajduje się około 50 jezior. Do największych należy Jezioro Charzykowskie. Należy ono jak Jezioro Długie, Karsińskie, Witoczno, Kosobudno i Łąckie, do jezior rynnowych, najczęściej przepływowych. W Parku Zaborskim można spotkać, charakterystyczne dla tego terenu, oligotroficzne jeziora lobeliowe z kryształowo czystą wodą i ubogie pokarmowo oraz małe jeziorka dystroficzne bogate w związki humusowe.

Przez Park przepływają również rzeki. Największa to Brda mniejsza Zbrzyca oraz niewielkie rzeczki płynące w dolinach o wysokich krawędziach porośniętych lasem - Kulawa i Kłonecznica. W parku przeważają lasy sosnowe, jednak na glebach powstałych z glin morenowych rosną naturalne lasy typu grądowego z bogatym runem. Uzupełnia je bogata roślinność w tym relikty pochodzenia polodowcowego na przykład: turzyca strunowa, bażyna czarna, skalnica torfowiskowa, ziemoziół północny oraz kilka gatunków mszaków. W jeziorach lobeliowych występują rzadkie rośliny wodne: stroiczka jeziorna, poryblin jeziorny, elisma wodna, jeżogłówka pokrewna.

Istniejące rezerwaty przyrody

  • rezerwat przyrody Jezioro Nawionek - zbiornik typu lobeliowego o głębokości 11 m z ciekawymi roślinami
  • rezerwat przyrody Jezioro Laska - zbiornik typu eutroficznego, przez który przepływa rzeka Zbrzyca. Jezioro charakteryzuje się bogatą roślinnością zanurzeniową oraz szuwarną.
  • rezerwat przyrody Bagno Stawek - zarastające jeziorko o powierzchni 40,8 ha z torfowiskiem i ciekawymi skupiskami roślin.
  • rezerwat przyrody Jezioro Małe Łowne - zbiorowisko turzycowo - mszarne. Łączna powierzchnia rezerwatu z fragmentem lasu jeziorkiem i bagnem wynosi 37 ha.
  • rezerwat przyrody Piecki - rezerwat chroniący niewielkie jeziorka leśne, położone wśród pagórków i bagien.

Projektowane rezerwaty przyrody

  • rezerwat przyrody Buczyna Charzykowska
  • rezerwat przyrody Buczyna nad Jeziorem Miłachowo
  • rezerwat przyrody Dolina jezior rynnowych
  • rezerwat przyrody Dolina rzeki Kulawy
  • rezerwat przyrody Jezioro Moczadło